kozlotigr: (Default)
[personal profile] kozlotigr
Оригинал взят у [livejournal.com profile] dagrael в Пом*янемо воїна
Сьогодні дізнався, що його війна закінчена...

У суботу, 19 листопада, в обласній лікарні ім. Мечникова в Дніпрі помер військовослужбовець Віталій Шостак, який був поранений у кінці жовтня в Авдіївській промзоні.
Лікарі 20 днів боролися за життя воїна, і сьогодні серце Віталія зупинилося втретє. Назавжди... Я мав надію, що він одужає...

06.11.16 йому виповнилося 19 років - вже в шпиталі.

Віталій Шостак жив у селі Масківці Баришівського району Київської області (моя дружина родом звідти).
Добровільно уклав контракт, з рідним старшим братом, став на захист України.

Вічна пам*ять воїну.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kozlotigr: (Default)
kozlotigr

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11 1213 141516 17
181920 212223 24
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 10:00 am
Powered by Dreamwidth Studios